Опрема за бигор од морска вода

  • Опрема за десалинизација на морска вода

    Опрема за десалинизација на морска вода

    Опремата за бигор од морска вода се однесува на процес на претворање на солената или солената морска вода во свежа вода за пиење.Тоа е важна технологија која може да одговори на глобалните проблеми со недостигот на вода, особено во крајбрежните и островските региони каде што пристапот до свежа вода е ограничен.Постојат неколку технологии за десолинизација на морската вода, вклучувајќи обратна осмоза (RO), дестилација, електродијализа (ED) и нанофилтрација.Меѓу нив, RO е најчесто користената технологија за систем за десалинизација на морската вода.