Опрема за обратна осмоза

  • RO опрема за вода / Опрема за обратна осмоза

    RO опрема за вода / Опрема за обратна осмоза

    Принципот на RO технологијата е дека под дејство на поголем осмотски притисок од растворот, RO опремата за вода ќе ги остави овие супстанции и водата според другите супстанции не може да помине низ полупропустливата мембрана.

  • Мобилна опрема за третман на вода

    Мобилна опрема за третман на вода

    Мобилната опрема за третман на вода наречена Мобилна станица за вода е нов производ развиен од Toption Machinery во последниве години.Тоа е мобилен систем за третман на вода дизајниран и конструиран за привремен или итен транспорт и употреба на различни места.