RO Опрема за вода / Опрема за обратна осмоза

  • RO опрема за вода / Опрема за обратна осмоза

    RO опрема за вода / Опрема за обратна осмоза

    Принципот на RO технологијата е дека под дејство на поголем осмотски притисок од растворот, RO опремата за вода ќе ги остави овие супстанции и водата според другите супстанции не може да помине низ полупропустливата мембрана.